قسمتی از منافع سامانه آهو صرف امور خیریه می گردد

    Array
(
  [id] => 3530
  [title] => همه محصولات
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3530
  [color] => 
  [icon] => 
  [icon2] => 
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 48293
    )

  [prod_count] => 0
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3504
          [title] => نان و غلات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54424,54641,54661,48633,54469,54485&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54424|54641|54661|48633|54469|54485&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3504
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809068.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809068_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54424
              [1] => 54641
              [2] => 54661
              [3] => 48633
              [4] => 54469
              [5] => 54485
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 195
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3508
          [title] => میوه و سبزی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48601,54287,54284,48942,54436&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48601|54287|54284|48942|54436&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3508
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809120.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809120_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48601
              [1] => 54287
              [2] => 54284
              [3] => 48942
              [4] => 54436
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 105
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3503
          [title] => مواد پروتئینی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54541,54423,54603,48436,54606,54604,48701,54395,54605,54470,54471,54607,54602,54608&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54541|54423|54603|48436|54606|54604|48701|54395|54605|54470|54471|54607|54602|54608&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3503
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809151.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809151_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54541
              [1] => 54423
              [2] => 54603
              [3] => 48436
              [4] => 54606
              [5] => 54604
              [6] => 48701
              [7] => 54395
              [8] => 54605
              [9] => 54470
              [10] => 54471
              [11] => 54607
              [12] => 54602
              [13] => 54608
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 150
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3505
          [title] => لبنیات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48304&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48304&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3505
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592810142.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809179_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48304
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 68
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 4010
          [title] => روغن و شکر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54216,54184,48343,50685,54430,48696,54545,54487&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54216|54184|48343|50685|54430|48696|54545|54487&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4010
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809219.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809219_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54216
              [1] => 54184
              [2] => 48343
              [3] => 50685
              [4] => 54430
              [5] => 48696
              [6] => 54545
              [7] => 54487
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 82
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 3506
          [title] => نوشیدنی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48623,48650,54651,48699,54650,54204,54558,48325,54399&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48623|48650|54651|48699|54650|54204|54558|48325|54399&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3506
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809254.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809254_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48623
              [1] => 48650
              [2] => 54651
              [3] => 48699
              [4] => 54650
              [5] => 54204
              [6] => 54558
              [7] => 48325
              [8] => 54399
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 405
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 3507
          [title] => عسل، مربا و چاشنی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54482,54431,53985,48622,54587,54481,54653,54652&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54482|54431|53985|48622|54587|54481|54653|54652&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3507
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809313.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809313_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54482
              [1] => 54431
              [2] => 53985
              [3] => 48622
              [4] => 54587
              [5] => 54481
              [6] => 54653
              [7] => 54652
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 370
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [id] => 3510
          [title] => خشکبار، شیرینی و تنقلات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48676&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48676&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3510
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809283.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809283_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48676
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 328
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [8] => Array
        (
          [id] => 3544
          [title] => غذاهای آماده و نیمه آماده
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48705,54538&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48705|54538&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3544
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809345.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809345_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48705
              [1] => 54538
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 147
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [9] => Array
        (
          [id] => 3716
          [title] => کودک و نوزاد، اسباب بازی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50786,50934,50756,54382,54745,53509&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50786|50934|50756|54382|54745|53509&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3716
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809417.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809418.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50786
              [1] => 50934
              [2] => 50756
              [3] => 54382
              [4] => 54745
              [5] => 53509
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 96
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [10] => Array
        (
          [id] => 4033
          [title] => صنایع دستی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50970,53845,54547,54596,54772,53362&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50970|53845|54547|54596|54772|53362&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4033
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809557.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809557_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50970
              [1] => 53845
              [2] => 54547
              [3] => 54596
              [4] => 54772
              [5] => 53362
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 129
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [11] => Array
        (
          [id] => 3690
          [title] => کالای دیجیتال
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50150,54264,50722&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50150|54264|50722&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3690
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809819.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809819_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50150
              [1] => 54264
              [2] => 50722
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 50
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [12] => Array
        (
          [id] => 3989
          [title] => پوشاک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48318,54582,54583,54346,54389,54390,54588,54391,53137,53462,55175,55174,55208,55209,53784&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48318|54582|54583|54346|54389|54390|54588|54391|53137|53462|55175|55174|55208|55209|53784&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3989
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809385.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809385_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48318
              [1] => 54582
              [2] => 54583
              [3] => 54346
              [4] => 54389
              [5] => 54390
              [6] => 54588
              [7] => 54391
              [8] => 53137
              [9] => 53462
              [10] => 55175
              [11] => 55174
              [12] => 55208
              [13] => 55209
              [14] => 53784
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 254
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [13] => Array
        (
          [id] => 3680
          [title] => کتاب و نوشت افزار
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54628,54629,54633,54637,54630,54634,54635&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54628|54629|54633|54637|54630|54634|54635&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3680
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809449.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809449_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54628
              [1] => 54629
              [2] => 54633
              [3] => 54637
              [4] => 54630
              [5] => 54634
              [6] => 54635
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 309
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [14] => Array
        (
          [id] => 3730
          [title] => خانه و آشپزخانه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50562,54182,53664,54660&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50562|54182|53664|54660&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3730
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809498.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809498_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50562
              [1] => 54182
              [2] => 53664
              [3] => 54660
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 379
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [15] => Array
        (
          [id] => 4026
          [title] => سبد پیشگیری از کرونا
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54420,54557,54432&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54420|54557|54432&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4026
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809526.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809526_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54420
              [1] => 54557
              [2] => 54432
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 13
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [16] => Array
        (
          [id] => 3509
          [title] => بهداشتی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53520,54434&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53520|54434&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3509
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809973.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592809973_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53520
              [1] => 54434
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 495
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [17] => Array
        (
          [id] => 4052
          [title] => عطر ، ادکلن و اسپری
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54473,54648&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54473|54648&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4052
          [color] => 
          [icon] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592810029.jpg
          [icon2] => https://ahoo24.com/files/80545/Product_Groups/img_1592810029_1.jpg
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54473
              [1] => 54648
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 19
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
app
انتخاب کالاهای بیشتر